Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ „MYPRESS

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИзиАдс ЕООД, ЕИК 131557849, със седалище и адрес на управление: България, 1407 София, ул. Емилиян Станев 2А, бл. 3, ап. 3-02, с управител Иван Владимиров Иванчев, наричано по-долу за краткост ИЗИАДС, и Клиентите на услугата за публикуване на брандирано съдържание „MyPress“, наричана по-долу Услугата.

(2) Настоящите общи условия НЕ регулират рекламните услуги, които ИЗИАДС ЕООД  предоставя чрез платформата EasyAds и които са достъпни при регистрация в нея.

(3) Клиентът декларира, че има право да сключи настоящия договор, както и че има навършени 18 години, ако е физическо лице.

(4) С всяко възлагане на поръчка за извършване на Услугата в писмена кореспонденция между страните, Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

ІІ. ДАННИ ЗА ИЗИАДС

Чл. 2. Информация съгласно приложимото законодателство на Република България:

– Наименование на ИЗИАДС: ИзиАдс ЕООД

– Седалище и адрес на управление: България, 1407 София, ул. Емилиян Станев 2А, бл. 3, ап. 3-02.

– Данни за кореспонденция: България, 1407 София, ул. Емилиян Станев 2А, бл. 3, ап. 3-02, имейл: ekip@easyads.bg, +359 887 460840.

– ЕИК № 131557849 към “Национален административен регистър на Агенция по вписванията” в Република България.

– Регистрация № BG131557849 по “Закона за данък върху добавената стойност” на Република България.

– Удостоверение за администратор на личните данни № 0052744 при “Комисия за защита на личните данни” в Република България.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. (1) Услугата, предоставяна от ИЗИАДС на Клиентите включва следното:

– създаване на ново и уникално дигитално съдържание, в това число текстови, графични и/или мултимедийни материали;

– редактиране, адаптиране или корекция на вече произведено от Клиентите дигитално съдържание;

– закупуване на снимки и други дигитални материали по поръчка на Клиентите;

– публикуване и визуално оформление на съдържанието на адрес https://mypress.bg.

(2) Клиент по смисъла на този договор е физическо или юридическо лице, което поръчва Услугата.

(3) Потребители по смисъла на този договор са физическите лица, които посещават уеб сайта mypress.bg или сайтовете на Клиентите.

(4) Кампания е електронна заявка за изработка, редакция, оформление и публикуване на дигитално съдържание в сайта https://mypress.bg.

Чл. 4. (1) ИЗИАДС предоставя, а Клиентът използва Услугата, съгласно наличната в нея функционалност.

(2) Клиентът използва Услугата добросъвестно и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и този договор.

(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, ИЗИАДС има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на Услугата.

ІV. ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ. ПЛАЩАНЕ.

Чл. 5. (1) ИЗИАДС предоставя на Клиента възможност за публикуване на дигитално съдържание в MyPress.bg.

(2) Конкретната стойност на всяка една кампания се определя и потвърждава чрез заявка, изпратена на електронната поща. Всички допълнителни условия под формата на имейл кореспонденция, оферта, медия-план или друго допълнение на предоставяните услуги, се счита за неделима част от договора между страните.

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗИАДС ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 6. Всяко дигитално съдържание, независимо дали е предоставено от Клиентите или е генерирано от потребителите, включващо, но не ограничаващо се до текст, видео, аудио и снимки, коментари, ревюта и компютърен код може да бъде редактирано, модифицирано, публикувано и премахвано от ИЗИАДС.

 Чл. 7. (1) ИЗИАДС има право, но не и задължение, едностранно да преценява съответствието на дигиталното съдържание с приложимото законодателство, етика и морал.

(2) В случай че ИЗИАДС прецени, че определени текстови, графични и/или мултимедийни материали не съответстват на законодателството, етиката и морала, ИЗИАДС може да откаже да публикува съответните материали.

 Чл. 8. ИЗИАДС има непрехвърлимо и неизключително право да използва, за целите на изпълнението на този договор всички обекти на интелектуална собственост, подадени от Клиента за създаване на дигитално съдържание.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Чл. 9. (1) Клиентът заявява параметрите на всяка рекламна кампания чрез заявка за реклама, изпратена по електронната поща на ИЗИАДС.

(2) Клиентът предоставя преди старта на всяка рекламна кампания необходимите за нея дигитални материали – текст, видео, аудио и изображения.

(3) В случай, че необходимите за извършването на услугата дигитални материали са предоставени, допълнени или редактирани от ИЗИАДС, Клиентът е длъжен да приеме или отхвърли в писмена кореспонденция материалите, преди публикуването им в сайта MyPress.bg и в платформата EasyAds. След приемането им от страна на Клиента, ще се счита, че последният става собственик и издател на това съдържание.

Чл. 10. (1) Клиентът се задължава и декларира, че рекламираните чрез Услугата уеб сайтове, стоки или услуги, както и предоставяните от него текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали са съобразени с приложимото законодателство, не нарушават права на интелектуалната собственост на трети лица и не съдържат прояви на насилие, порнография, хазартни игри или дискриминация на пол, раса, религия, националност, сексуална ориентация, възраст или друг противоправен характер.

(2) Задължението по ал.1 включва и въздържане от всякакви действия, които биха могли да навредят на ИЗИАДС, репутацията му, марките му или осъществяваната от него стопанска дейност.

 Чл. 11. (1) Клиентът се задължава да извърши регистрация в платформата EasyAds и съответно да се съгласи с общите условия за ползването ѝ, за да получи Услугата, предмет на този договор.

(2) Общите условия за ползване на платформата EasyAds ще се считат за неделима част от договора между страните.

Чл. 12. (1) Клиентът се задължава да заплати договореното и дължимо на ИЗИАДС възнаграждение.

 

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 13. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на ИЗИАДС и/или намиращи се на сайта MyPress.bg, са собственост на ИЗИАДС и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

Чл. 17. (1) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на сайта MyPress.bg, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ИЗИАДС за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

(2) Потребителите имат правото да споделят и препубликуват препратки от сайта MyPress.bg, съдържащи изображения и част от съдържанието (кратък анонс) в социалните платформи Facebook, Linkedin и подобни.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) ИЗИАДС предприема мерки за защита на личните данни, предоставени му от Клиента или от Потребителите, съгласно Закона за защита на личните данни в Република България.

(2) При предоставяне на лични данни през сайта MyPress.bg, Потребителят се съгласява да получава бюлетин (newsletter), изпращан от ИЗИАДС ЕООД на посочен от него имейл адрес за кореспонденция. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като използва опцията за отказ отполучаване, налична във всеки изпратен имейл.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) ИЗИАДС публикува тези общи условия на адрес https://mypress.bg

(2) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ИЗИАДС, като ИЗИАДС своевременно публикува на сайта MyPress.bg изменените общи условия.

(3) Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички Клиенти и Потребители от момента на обявяването им от ИЗИАДС.

 

X. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. (1) Този договор се сключва за неопределен срок.

(2) Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването на ИЗИАДС от държавни органи.

Чл. 21. ИЗИАДС има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът e в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. По отношение на предоставяната Услуга ИЗИАДС ЕООД се явява разпространител, а не създател на съдържание, включващо, но не ограничаващо се до текст, видео, аудио и снимки, становища, изявления, ревюта, оферти, коментари и мнения от потребители.

Чл. 23. (1) ИЗИАДС нито подкрепя, нито е отговорно и не гарантира за точността, надеждността, пълнотата или полезността на съдържанието, публикувано в резултат на предоставяне на Услугата.

(2) Ако в публикуваното съдържание има препратки/линкове към други уеб сайтове на Клиента или други трети лица, ИЗИАДС не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уеб сайтове.

Чл. 24. (1) В случай, че необходимите за извършването на Услугата дигитални материали като текст, видео, аудио и снимки и други са предоставени, допълнени или редактирани от ИЗИАДС, а впоследствие Клиентът е приел материалите и тяхните промени, Клиентът носи цялата отговорност като собственик и издател на това съдържание.

(2) Приемането на материалите от страна на Клиента по ал. 1може да се случи чрез всяка кореспонденция, изпращана писмено от ИЗИАДС до Клиента (или обратното) във връзка с предоставянето на Услугата.

Чл. 25. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че ИЗИАДС има право временно да ограничи предоставянето на Услугата до изясняване на случая.

Чл. 26. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ИЗИАДС при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) осъществяване на реклама в нарушение на приложимото законодателство.

Чл. 27. (1) ИЗИАДС не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

(2) ИЗИАДС не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или незиползване на платформата.

Чл. 28. (1) ИЗИАДС не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на информация и други сходни последствия.

 

XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 29. (1) Страните ще считат всяка информация, придобита във връзка с изпълнението на този договор, за поверителна.

(2) Страните се задължават да спазват конфиденциалност по отношение на поверителната информация за целия срок на договора, включително и след неговото приключване.

(3) За поверителна се счита цялата информация, до която обществеността няма достъп, в частност:

– всяка кореспонденция, изпращана писмено от ИЗИАДС до Клиента (или обратното) във връзка с предоставянето на Услугата;

– всяка информация от и за Клиента, предоставена или станала известна на ИЗИАДС при и по повод на изпълнението на този договор.

(4) Спазването на конфиденциалност по отношение на поверителна информацията включва:

– забрана за съобщаване на информация, класифицирана като поверителна, на трети лица;

– забрана за необоснована употреба на поверителна информация в собствена полза или в полза на трети лица;

– забрана за публикуване на поверителна информация в печатен вид или на други носители;

– забрана за използване на поверителна информация по друг начин.

(5) За поверителната няма да се счита информация, която:

– е станала обществено достояние без намесата на някоя от страните и за това съществува писмено доказателство;

– е получена законно от трета страна;

– е разкрита по искане на компетентните държавни органи по силата на българското законодателство;

– е разкрита с оглед точното изпълнение на задълженията, поети по силата на този договор.

(6) Разкриването на поверителна информация е допустимо само с предварителното писмено съгласие на страната, за която информацията е относима.

(7) В случай на нарушаване на задължението за поверителност на информацията, неизправната страна ще дължи на изправната страна неустойка в размер на 1000 EUR (хиляда евро) за всяко нарушение, както и ще възстанови вредите, надвишаващи този размер.

 

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 30. (1) Никоя от страните няма да носи отговорност в случай на настъпване на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила означава непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер извън разумния контрол на страните, което не е можело да бъде разумно избегнато или преодоляно и което прави невъзможно за страната, предявяваща непреодолима сила, да изпълнява задълженията си, включително, без ограничение, поради едно или повече от следните събития:

– природно бедствие, война, експлозия, стихийни бедствия, стачки, бунтове, компютърни вируси или енергийна криза;

– прекъсване на съобщителни или компютърни системи на съответния/ите доставчик на електронни съобщения, което възпрепятства страната, предявяваща непреодолима сила, да изпълнява задълженията си;

– влизане в сила на разпоредби на нормативен акт, които ограничават възможността на ИЗИАДС да предоставя Услугата.

Чл. 32. (1) Предявяващата непреодолима сила страна е длъжна, възможно най-бързо, след като научи за настъпването, респ. за прекратяването на непреодолимата сила, да уведоми оперативно, но не по-късно от 48 часа, другата страна за настъпването, респ. за прекратяване действието на непреодолима сила и, доколкото е възможно, да й предостави необвързваща оценка доколко и за какво време няма да бъде в състояние да изпълнява задълженията си. Заявяващата страна трябва да използва разумни от търговска гледна точка усилия, за да намали последствията от непреодолимата сила, да предоставя на другата страна актуална информация, когато и ако има такава, за степента и очакваната продължителност на нейната невъзможност да изпълнява задълженията си.

(2) Ако страна изпадне в невъзможност да изпълнява, каквито и да са задължения поради непреодолима сила, тя се освобождава от изпълнение дотолкова, доколкото е възпрепятствана или забавена да ги изпълнява и няма да носи отговорност за вреда, щета или загуба, произтичащи от такава невъзможност. Всяка една от страните е длъжна да уведоми другата, с последващо писмено потвърждение, за настъпването и прекратяването на непреодолимата сила в срок от 48 часа от възникването, респективно края на събитието независимо от характера му.

(3) Доколкото друго не е договорено, този договор може да бъде прекратен при непреодолима сила, продължаваща повече от 30 (тридесет) дни. В този случай, страните съставят протокол за уреждане на текущите парични задължения, които страните имат помежду си.

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. ИЗИАДС и Клиентът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ИЗИАДС и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между ИЗИАДС и Клиента чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 37. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила на 01.03.2021 г.